01 – Титлови

За титловање користимо програм Aegisub који можемо скинути овде. Пронађите верзију која одговара вашем оперативном систему, вероватно је то Windows 64-bit.   У програм се одвојено учитава: текстуална датотека (Branko...

Read More